Tècnic/a esportiu/va en Esgrima

Codi: TEGM ES10

Família professional: Esgrima

Duració: 1005H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació d'Esgrima pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.005 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació esportiva d'esgrima, i per organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris en l'activitat i la instal·lació. Té una durada de 400 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'Esgrima. El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva de l'esgrima; organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació esportiva, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris que participen en l'activitat. Té una durada de 605 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final i
 • al món laboral com a:
  • monitor o monitora d'esgrima
  • auxiliar de control en competicions

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'esgrima, si tenen el títol de batxiller o batxillera, o bé en superen la prova general d'accés;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral com a:
  • entrenador o entrenadora d'esgrima
  • director o directora d'escola d'esgrima
  • auxiliar de control en competicions
  • coordinador o coordinadora de tècnics d'iniciació a l'esgrima
  • gestor i organitzador o gestora i organitzadora d'esdeveniments d'esgrima de promoció i iniciació
  • dissenyador o dissenyadora de programes d'iniciació i de tecnificació d'esgrima