Tècnic/a esportiu/va en Basquetbol

Codi: TEGM BA10

Família professional: Basquet

Duració: 1005H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

El cicle inicial de Basquetbol capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats d'iniciació de basquetbol;  acompanyar, animar, dirigir, organitzar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquesta etapa, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes. Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Basquetbol. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar, i dirigir l'entrenament en l'etapa de tecnificació esportiva en basquetbol; coordinar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquesta etapa; organitzar activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell o inferior, tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un  nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de 575 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Basquetbol. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics. La durada total és de 1.005 hores.
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic d'esport o tècnica d'esport que els permet accedir:
  • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de basquetbol, si superen la prova general d'accés o si tenen el títol de batxiller o batxillera;
  • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
  • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades), i
  • la programació, adaptació, dinamització i direcció de l'entrenament bàsic en l'etapa de tecnificació esportiva de bàsquet, l'organització d'activitats, competicions i esdeveniments, gestionar els recursos materials necessaris i les activitats dels tècnics al seu càrrec, l'entrenament de nivell 2 de basquetbol, de director tècnic de club de base i de coordinador  d'escoles de basquetbol.