Tècnic/a esportiu/va en Atletisme

Codi: TEGM AT01

Família professional: Atletisme

Duració: 1005H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

El cicle inicial d'Atletisme capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació en l’atletisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els atletes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes en l’activitat. Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial d'Atletisme. El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en l’atletisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar les activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats atlètiques, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes  participants en l’activitat. Té una durada de 575 hores. Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic d’esport o tècnica d’esport que els permet accedir:
  • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'atletisme, si superen la prova general d'accés o si tenen el títol de batxiller o batxillera;
  • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
  • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades), i
  • al món laboral, en feines relacionades amb la programació de l’entrenament bàsic  i perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en l’atletisme, l’entrenament d'atletes de categories cadets i juvenils, la direcció, organització o coordinació d’activitats de competició del nivell d’iniciació esportiva, d’entrenador i de coordinador d’escola esportiva en atletisme.