Tècnic/a en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües

Codi: CFPM EA20

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis post obligatoris capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • muntador o muntadora de xarxes de proveïment i de distribució d'aigua;
 • muntador o muntadora de xarxes i instal·lacions de sanejament;
 • muntador o muntadora de xarxes d'aigua;
 • muntador o muntadora de xarxes de sanejament;
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment;
 • operador o operadora de manteniment en plantes de captació d'aigua;
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals;
 • tècnic o tècnica de planta de tractament d'aigües residuals;
 • operador o operadora en instal·lacions d'incineració, de tractament d'aigües i d'altres;
 • operador o operadora de planta;
 • muntador o muntadora d'instal·lacions d'aigua en edificis.