Tècnic/a en Soldadura i Caldereria

Codi: CFPM FM10

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, i per fer el manteniment d’equips i mitjans auxiliars. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Soldadura i Caldereria (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • soldador o soldadora i oxitallador o oxitalladora;
  • calderer o calderera;
  • operadors o operadores de projecció tèrmica;
  • muntador o muntadora de canonades i estructures metàl·liques;
  • reparador o reparadora d'estructures d'acer en taller i obra, i
  • fuster metàl·lic o fustera metàl·lica.