Tècnic/a en Preimpressió Digital

Codi: CFPM AF10

Família professional: Arts gràfiques

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions dassemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines,obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Preimpressió en Arts Gràfiques (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • tècnic o tècnica en preimpressió;
 • tècnic o tècnica en tractament de textos;
 • tècnic o tècnica en tractament dimatges;
 • maquetista i compaginador o compaginadora digital;
 • tècnic o tècnica en publicacions electròniques i multimèdia;
 • preparador o preparadora darxius digitals;
 • operador o operadora descàner i especialista de color;
 • tècnic o tècnica en imposició digital;
 • operador o operadora dequips de filmació dordinador a planxa;
 • operador o operadora dequips de filmació dordinador a pantalla);
 • operador o operadora dequips de filmació dordinador a fotopolímer;
 • tècnic o tècnica en impressió digital.