Tècnic/a en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació

Codi: CFPM EO10

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

Sortides acadèmiques

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

     

Sortides profesionals

  La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap d'equip de revestiments amb pastes i morters;
 • cap d'equip i encarregat o encarregada;
 • col·locador o col·locadora de revestiments continus de façanes;
 • arrebossador o arrebossadora de construcció;
 • enrajolador o enrajoladora i col·locador o col·locadora de paviments;
 • instal·lador o instal·ladora de placa de guix laminat i de falsos sostres;
 • rejuntador o rejuntadora de placa de guix laminat;
 • col·locador o col·locadora de prefabricats lleugers a la construcció;
 • col·locador o col·locadora de paviments lleugers, en general;
 • col·locador o col·locadora de moqueta;
 • instal·lador o instal·ladora de paviments elevats registrables;
 • instal·ladors de sistemes de mampares i plafons tècnics;
 • pintor o pintora i empaperador o empaperadora;
 • pintor o pintora d'interiors;
 • pintor decorador d'interiors o pintora decoradora d’interiors;
 • pintor o pintora d'obra;
 • pintor o pintora de façanes d'edificació.