Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Codi: CFPM EE10

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis;
  • instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics;
  • electricista de construcció;
  • electricista de manteniment;
  • instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics, i
  • muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica;
  • instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.
Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.