Tècnic/a en Instal·lació i Moblament

Codi: CFPM FS20

Família professional: Fusta, moble i suro

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cap d'equips de fusters de fusta;
  • fuster o fustera d'armadures a la construcció;
  • fuster o fustera en general;
  • fuster o fustera de decorats;
  • ebenista i treballador assimilat o treballadora assimilada;
  • muntador i instal·lador de mobles o muntadora i instal·ladora de mobles;
  • fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.