Tècnic/a d’Esport en Muntanya Mitjana

Codi: TEGM ME40

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 1260H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i la muntanya mitjana per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits. Cicle inicial (570 hores) Prova específica (90 hores) Mòduls bloc comú (80 hores)
 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)
Mòduls bloc específic (400 hores)
 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure
 • Formació Pràctica
Cicle final (690 hores) Prova específica (50 hores) Mòduls bloc comú (180 hores)
 • Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)
Mòduls bloc específic (460 hores)
 • Escola de Senderisme
 • Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival
 • Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana
 • Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic
 • Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travesses
 • Formació Pràctica
Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:
 • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais naturals acotats,
 • operador o operadora en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials.
Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, com a:
 • guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny nevat tipus nòrdic,
 • formador o formadora en la iniciació i perfeccionament esportiu de muntanya,
 • controlador o controladora de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials.