Tècnic/a de Vela amb Aparell Lliure

Codi: TEGM NA20

Família professional: Vela

Duració: 1100H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Vela amb Aparell Lliure pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.100 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d'esbarjo de fins a vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Vela amb Aparell Fix i Vela amb Aparell Lliure, que és comú a les dues especialitats de Vela. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva de la vela en embarcacions amb aparell lliure; organitzar, acompanyar i tutelar els regatistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; establir les àrees de navegació pròpies del nivell d'iniciació i tecnificació; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell de tecnificació esportiva, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 600 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final de vela amb aparell fix,
 • al cicle final de vela amb aparell lliure.
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora d'iniciació a la vela.
  • entrenador o entrenadora d'iniciació a la competició de vela.
Sortides professionals Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior de vela amb aparell lliure, si tenen el títol de batxillerat o bé si en superen la prova d'accés general;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • entrenador o entrenadora de tecnificació en vela amb aparell lliure,
  • coordinador o coordinadora d'altres tècnics d'iniciació a la vela,
  • gestor i organitzador o gestora i organitzadora d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a la vela,
  • acompanyament i direcció al regatista en competicions,
  • responsable de la seguretat de la navegació i de les instal·lacions esportives utilitzades en la tecnificació.