Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística

Codi: 5007

Família professional: Arts aplicades a l’escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Materials i tecnologia. Taller de recerca. Taller de forja. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Realització de projectes mitjançant la forja, amb materials tradicionals o innovadors. Selecció del procediment, la tècnica i els materials més adients per a la realització d'una forja artística. Tasques de conservació i restauració de forges. Tasques de restauració del patrimoni artístic. Manteniment de l'equipament tècnic.