Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Ebenistería Artística

Codi: CFAM 5002

Família professional: Escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per:
  • Construir i elaborar mobiliari de qualitat tècnica i artística, a partir del mateix projecte o d'un encàrrec professional determinat. Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.
  • Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat amb garantia de qualitat i seguretat.
  • Col·laborar amb el conservador restaurador en la identificació dels danys, en l'elaboració de la documentació gràfica i tècnica del projecte i aplicar les tècniques i els procediments idonis per a la restauració de mobiliari d'ebenisteria artística, a partir de les instruccions i / o documentació elaborada per conservadors restauradors de béns culturals.
La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

  Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als de conservació i restauració de béns culturals.
   

Sortides professionals

  La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Encarregat de taller d'ebenisteria artística.
  • Ebenista.
  • Assistència tècnica en restauració de mobiliari artístic.