Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Decoració Ceràmica

Codi: CFAM CE20

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per identificar els estils decoratius de la ceràmica en la història de l’art, utilitzar els processos i equipaments necessaris per a l’acabat i la cocció, i emprar mesures preventives perquè els productes no incideixin negativament en les persones i el medi ambient. Tenen una durada de 1.600 hores (1.485 en un centre educatiu i 115 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Decoració Ceràmica (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • realització d'imatges o motius decoratius,
  • projectes de decoració ceràmica artesana i industrial i
  • manteniment de l’equipament tècnic.