Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès

Codi: CFAM CG20

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport web adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i la imatge destinats a l'edició impresa.
  • Programes de maquetació i d’edició impresa.
  • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica destinat a la impressió i realització dels elements gràfics.