Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir

Codi: CFAM 5601

Família professional: Arts aplicades a la indumentària

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària. Capaciten per exercir l'activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms. Els professionals d'aquest nivell desenvolupen l'activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements del cuir. També poden exercir com a professionals independents o associats en cooperativa. Tenen una durada de 1.600 hores (1.575 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • reparador o reparadora d'articles de cuir,
  • reparador o reparadora d'articles de marroquineria,
  • ajudant o ajudanta de marroquineria,
  • baster o bastera,
  • marroquiner o marroquinera artesanal.