Tècnic/a superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

Codi: CFPS ARC0

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • encarregat o encarregada d'explotació ramadera, en general;
 • responsable de la producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o d'altres associacions de ramaders;
 • responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes;
 • responsable en empreses de serveis relacionats amb la producció ramadera;
 • responsable d'inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen;
 • encarregat o encarregada de màquines i equips ramaders;
 • responsable i gestor o gestora de ramaderies equines;
 • assessor o assessora i supervisor o supervisora per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia);
 • responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí;
 • responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs d'equitació.
 • responsable del maneig, de les cures i de l'administració de teràpies en centres de pupil·latge, descans i recuperació de bestiar equí;
 • integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí;
 • responsable d'empreses de servei relacionades amb el sector equí;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en facultats i centres d'investigació animal;
 • visitador o visitadora de productes de veterinària;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en equips veterinaris especialitzats en animals de granja i producció;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en explotacions ramaderes;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en agrupacions de defensa sanitària;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en associacions de productors i
 • ajudant o ajudanta de veterinària en empreses del sector agroalimentari, i empreses de serveis a la ramaderia.