Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de Punt

Codi: CFPM TX11

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge, processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per obtenir productes tèxtils. Aquesta competència es complementa amb formació específica en programació CAD/CAM en teixits de punt i en confecció industrial d'articles tèxtils. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • operador o operadora de màquines;
 • classificador o classificadora;
 • tècnic o tècnica en tints tèxtils i desgreixatge tèxtil;
 • acabador o acabadora;
 • tècnic o tècnica d'ennobliment tèxtil;
 • preparador o preparadora de dissolucions per a l'ennobliment tèxtil;
 • teixidor o teixidora de màquines d'ordir;
 • teixidor o teixidora de punt;
 • programador o programadora CAD/CAM en teixits de punt;
 • elaborador o elaboradora de patrons;
 • confeccionador o confeccionadora de teixits en gèneres de punt.