Técnic/a Superior en Disseny i Moblament, perfil professional de Construccions Efímeres i Decorats

Codi: CFPS FSA1

Família professional: Fusta, moble i suro

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria; per desenvolupar projectes de construcció efímera per a la indústria cultural i de l’espectacle, participant en les fases de disseny i preproducció, amb aplicació pràctica dels recursos específics i habilitats necessàries i en la gestió de la producció i instal·lació, i també per participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • dibuixant projectista de mobles;
 • tècnic o tècnica en el desenvolupament de productes de fusteria i moble;
 • projectista de fusteria i moble;
 • gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;
 • tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro;
 • encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • cap de fabricació;
 • controlador o controladora de producció;
 • cap de secció;
 • cap d'equip;
 • cap de taller de construcció de decorats d'escenografia;
 • constructor o constructora de decorats d'escenografia, especialització en fusteria i altres materials;
 • tècnic constructor o tècnica constructora d'ornaments i acabats de decorats d'escenografia;
 • constructor o constructora d'espais i locals temàtics.