Disseny en Fabricació Mecànica, perfil professional Desenvolupament Virtual de l’Automòbil

Codi: CFPS FMC1

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Representació Gràfica en Fabricació Mecànica
 • Disseny de Productes Mecànics
 • Disseny d’Eines de Processament de Xapa i Estampació
 • Disseny de Motlles i Models de Fosa
 • Disseny de Motlles per a Productes Polimèrics
 • Automatització de la Fabricació
 • Tècniques de Fabricació Mecànica
 • Materials
 • Disseny de Models Virtuals
 • Anàlisi i Postprocessament de Models Virtuals
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte de Disseny de Productes Mecànics
 • Formació en Centres de Treball
Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • delineant projectista;
 • tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD);
 • tècnic o tècnica en desenvolupament virtual de l'automòbil;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d'utillatges;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes i motlles.