Tècnic/a superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Informàtica Aplicada a la Logística

Codi: CFPS ICB1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
  • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques de propòsit general i en l'àmbit de l'entreteniment i de la informàtica mòbil