Curs d’especialització de Fabricació intel·ligent

Codi: CEFP IM01

Família professional: Especialitzats

Duració: 600H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Identificar les etapes del procés productiu susceptibles de ser digitalitzades, per a donar resposta als objectius de producció.
 • Caracteritzar els processos productius existents mitjançant la definició i mesurament dels indicadors clau de rendiment (KPIs), adequats.
 • Obtenir els valors dels KPIs, analitzant les possibilitats de millora del procés productiu i seleccionant les tecnologies avançades pertinents.
 • Adaptar els processos i/o màquines mitjançant l'aplicació de les tecnologies avançades seleccionades, atenent criteris de seguretat, eficiència i sostenibilitat.
 • Avaluar la millora del rendiment mitjançant el seguiment de l'evolució dels KPIs identificats.
 • Reprogramar i/o ajustar paràmetres de fabricació i/o readaptar el sistema enfront de nous requisits de producció, a l'entorn de la fabricació intel·ligent.
 • Integrar el sistema de control de la producció amb els sistemes digitals de gestió de l'empresa, atenent requisits de confiabilitat i seguretat.
 • Supervisar el funcionament del sistema enfront de possibles desviacions, identificant les causes.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa d'acord amb la legislació vigent i amb els requeriments del client.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els
 • objectius de l'empresa.
   
 • Via d'accés:
  • Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
  • Títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
  • Títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
  • Títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d'automatització, les activitats de la qual tinguin una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d'operació i gestió.