Auxiliar de Vivers i Jardins

Codi: PFI AR03

Família professional: Agrària

Duració: 1H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.
Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.