Auxiliar de Fabricació Mecànica i d’Ajust i Soldadura

Codi: PFI FM02

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 1H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge i soldadura per a la fabricació mecànica. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.