Tècnic/a Aprofitament i Conservació del Medi Natural

Codi: CFPM AR30

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d'aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Maquinista de processadora forestal
 • Tractorista
 • Podador/a
 • Pelador/a de suro
 • Especialista en treballs d'altura en els arbres
 • Treballs de repoblació i tractaments silvícoles
 • Planterista
 • Aplicador/a de productes fitosanitaris
 • Empeltador/a
 • Treballador/a qualificat/ada en activitats forestals
 • Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes