QUINS TRÀMITS CAL FER
PER ACCEDIR A UNS ESTUDIS D'FP?
icono tramite
PREINSCRIPCIÓ

El primer tràmit que s'ha de dur a terme per accedir als estudis d'FP és la sol·licitud de preinscripció, dins del calendari establert per a aquest procés.
Els impresos de preinscripció es poden trobar als centres educatius o als serveis territorials del Departament d'Ensenyament ubicats a la ciutat de Barcelona (oficines del Consorci Educatiu de Barcelona).

Com s'emplena la sol·licitud
de preinscripció?

En la sol·licitud s'ha d'incloure el codi del cicle o els cicles formatius als quals es vulgui accedir. Aquests codis estan disponibles a l'interior de la guia, just a sota del nom del títol, o bé al web del Departament d'Ensenyament.

On es lliura la sol·licitud
de preinscripció?

La sol·licitud de preinscripció s'ha de lliurar al centre educatiu on es vol estudiar en primera opció. Només s'ha de lliurar una preinscripció, tot i que s'hi poden indicar peticions d'admissions en diversos centres i en diversos cicles formatius relacionats per ordre de preferència.

Resultats de la preinscripció

Els resultats de la preinscripció es publiquen al tauler d'anuncis dels centres educatius.
Aquests resultats s'ordenen segons la puntuació que ha rebut cada sol·licitud a partir d'un barem associat als criteris de prioritat. Un cop es tanca el període de reclamacions i es resolen possibles situacions d'empat en les puntuacions, es publiquen les llistes de sol·licituds ordenades per puntuació definitiva. Al final de tot el procés, cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades a l'alumnat que el va sol·licitar en primer lloc.

La sol·licitud també es pot fer per internet a través de la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona o del
Departament d'Ensenyament ( http://www.edubcn.cat  i  http://ensenyament.gencat.cat )
Cal tenir present que la tramesa per internet finalitza a les 24h del dia anterior al termini establert, i que la sol·licitud només és
vàlida si dins del termini establert es presenta la documentació al centre demanat en primera opció.

icono tramite
MATRICULACIÓ

L'alumnat admès s'ha de matricular en les dates que estableix el calendari de preinscripció. Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació, que varia segons el tipus d'estudis:

Documentació necessària per matricular-se en un curs formatiu de grau mitjà:

Alumnat major d'edat:

 • L'original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE (alumnat estranger).
 • L'original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

Alumnat menor d'edat:

 • L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L'original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l'alumne/a.
 • L'original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare, el tutor o la tutora legal de l'alumne/a.
 • L'original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a, si la teniu.

Documentació acadèmica
(alumnat major o menor d'edat):

 • Certificat de la qualificació de la prova d'accés (o de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles formatius).
 • En el cas de l'alumnat que ha acabat l'educació secundària obligatòria, certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica (en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica).
 • Si l'alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.

Documentació necessària per
matricular-se en un curs formatiu de
grau superior:

 • L'original i una fotocòpia del DNI, passaport o de la targeta de residència on consta el NIE (alumnat estranger).
 • L'original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes en el batxillerat o en altres estudis que hi permeten l'accés o, si es tracta d'estudis de batxillerat antics, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Documentació necessària per
matricular-se en un Programa
Programa de Formació i Inserció:

La documentació necessària per matricular-se en un PFI és la mateixa documentació identificativa que en el cas del grau mitjà i, a més, cal el certificat de la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l'ESO.

En algunes famílies professionals i cicles, l'alumnat haurà de comprar un material que és indispensable per poder cursar els estudis corresponents. Cal informar-se d'aquest fet a l'hora de fer la preinscripció.

 • 1 A Barcelona ciutat hi ha més de 33.000 estudiants de formació professional? El 36% a grau mitjà i el 64% a grau superior.
 • 2 L'increment d'alumnat de formació professional dels darrers 5 cursos és d'un 20 %?
 • 3 Les famílies professionals de Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat i Informàtica i comunicacions són les més demanades?
 • 4 A Barcelona ciutat s'ofereixen uns 40 cicles en modalitat dual?
 • 5 Uns 250 alumnes de formació professional fan una estada de mobilitat internacional?
 • 6 Gairebé un 20% dels estudiants universitaris provenen de la formació professional?
 • 7 Entre 6 i 9 mesos després d'haver finalitzat els seus estudis només un 14% dels estudiants de formació professional estan buscant feina? I que aquest percentatge és una mica inferior en el cas dels estudiants de modalitat dual?
 • 8 Dels estudiants que varen fer mobilitat internacional els últims 4 anys només un 7,5% estan en situació de recerca de feina?

Podeu trobar més informació a :

http://www.informat.cat/es/estudis-i-vies-dacces/