Certificado de Buceo Deportivo con Escafandra Autónomo

Código: TEGM SQ10

Familia profesional: Buceo deportivo

Duración: 1125H

2 CURSO/OS ACADÉMICO/S

La titulació de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.125 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats de descobriment del busseig esportiu amb escafandre autònom; concretar, organitzar i dinamitzar immersions esportives d'un grup de bussejadors, i conduir un equip de bussejadors durant una immersió esportiva seguint un perfil i itinerari previstos, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris. Té una durada de 525 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i impartir cursos per a la obtenció de titulacions de bussejador esportiu o bussejadora esportiva en aigües obertes fins a cinc atmosferes de pressió dels nivells bàsics, avançat i d'especialització; organitzar activitats de descobriment de busseig esportiu; gestionar els recursos materials necessaris, i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris. Té una durada de 600 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Las personas que superan el ciclo inicial obtienen un certificado que les permite acceder:
 • al ciclo final y
 • al mundo laboral, como:
  • guía de inmersiones de buceo deportivo,
  • monitor o monitora de bautizos de buceo,
  • buzo acompañante y de seguridad en cursos de formación de buzos y en competiciones de deportes acuáticos,
  • auxiliar de coordinación de actividades en clubes y centros de buceo.
Las personas que superan el ciclo final obtienen el título de técnico deportivo o técnica deportiva, que les permite acceder:
 • a un ciclo de grado superior de formación profesional de la familia de actividades físicas y deportivas, si superan la prueba de acceso o bien tienen el título de bachillerato,
 • al bachillerato (no hay que realizar las materias optativas, ya que quedan convalidadas), y
 • al mundo laboral, como:
  • instructor o instructora de buceo,
  • coordinador o coordinadora de actividades de centro turístico de buceo,
  • responsable de una escuela de buceo.