Tècnic o tècnica superior en Promoció de la Igualtat de Gènere

Codi: CFPS SCD0

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes;
  • promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes, i
  • tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.