Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Codi: CFPS EEA0

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Tècnic en projectes electrotècnics
 • Projectista electrotècnic
 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis
 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a locals especials
 • Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació
 • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
 • Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
 • Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior
 • Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques
 • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis
 • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Cap d'equip d'instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior
Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.