Tècnic/a superior en Química Ambiental

Codi: CFPS 1555

Família professional: Química

Duració: 1400H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i gestionar les mesures de protecció ambiental, inspeccionar i controlar les instal·lacions per a la prevenció i conservació del medi ambient, analitzar les mostres d'afluents i efluents i proposar i establir les mesures correctores necessàries. La durada és de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i 440 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en depuració d'aigües,
  • tècnic o tècnica en tractament de residus,
  • tècnic o tècnica en control atmosfèric i
  • tècnic o tècnica en auditories i avaluació d'impactes.