Tècnic/a superior en Paisatgisme i Medi Rural

Codi: CFPS ARB0

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Botànica agronòmica. Gestió i organització del viver. Fitopatologia. Topografia agrària. Maquinària i instal·lacions agroforestals. Planificació de cultius. Gestió de cultius. Disseny de jardins i restauració del paisatge. Conservació de jardins i gespes esportives. Projecte en paisatgisme i medi rural. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Disseny de zones enjardinades que no requereixin la redacció d’un projecte. Encarregat/da de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes. Encarregat /da de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural). Treballador/a per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat/da d’obres de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat/da de podes i operacions de cirurgia arbòria. Encarregat/da agrícola d’horts, vivers i jardins, en general. Encarregat/da de vivers en general, tant convencionals como ecològics. Encarregat/da de propagació de plantes en viver. Encarregat/da de cultiu de plantes en viver. Encarregat/da de recol·lecció de llavors i fruits en alçada. Encarregat/da de producció de llavors i tapés.