Tècnic/a superior en Disseny i Moblament

Codi: CFPS FSA0

Família professional: Fusta, moble i suro

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • dibuixant projectista de mobles;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles;
 • projectista de fusteria i moble;
 • gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;
 • tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro;
 • encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • cap de fabricació;
 • controlador o controladora de producció;
 • cap de secció;
 • cap d'equip.