Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia

Codi: CFAS CGC0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Fonaments de la representació i l'expressió visual (99 hores) Història de la fotografia (99 hores) Llenguatge i tecnologia audiovisual (198 hores) Mitjans informàtics (99 hores) Projecte integrat (99 hores) Projectes de fotografia (350 hores) Tècnica fotogràfica (200 hores) Teoria de la imatge (66 hores) Teoria fotogràfica (345 hores) Formació i orientació laboral (66 hores) Formació pràctica en empreses, estudis o tallers (280 hores)
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics. Supervisió i realització d'escenografia, il·luminació, captació i registre d'imatges fotogràfiques. Digitalització i realització del tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques. Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de fotografia en àmbits diferents. Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.