Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arquitectura Efímera

Codi: 5852

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1948H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental. Història de l'arquitectura efímera. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans informàtics i audiovisuals. Projectes: arquitectura efímera. Teoria de la imatge publicitària. Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efímera. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Projectes d'arquitectura efímera. Anàlisi de la documentació d'aquest camp professional.