Tècnic/a en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació

Codi: CFPM EO10

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap d'equip de revestiments amb pastes i morters;
 • cap d'equip i encarregat o encarregada;
 • col·locador o col·locadora de revestiments continus de façanes;
 • arrebossador o arrebossadora de construcció;
 • enrajolador o enrajoladora i col·locador o col·locadora de paviments;
 • instal·lador o instal·ladora de placa de guix laminat i de falsos sostres;
 • rejuntador o rejuntadora de placa de guix laminat;
 • col·locador o col·locadora de prefabricats lleugers a la construcció;
 • col·locador o col·locadora de paviments lleugers, en general;
 • col·locador o col·locadora de moqueta;
 • instal·lador o instal·ladora de paviments elevats registrables;
 • instal·ladors de sistemes de mampares i plafons tècnics;
 • pintor o pintora i empaperador o empaperadora;
 • pintor o pintora d'interiors;
 • pintor decorador d'interiors o pintora decoradora d’interiors;
 • pintor o pintora d'obra;
 • pintor o pintora de façanes d'edificació.