Tècnic/a en Mecanització

Codi: FM20

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Processos de mecanització. Mecanització per control numèric. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall, conformació i processos especials. Fabricació per arrencada de ferritja. Sistemes automatitzats. Metrologia i assajos. Interpretació gràfica. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball. Anglès Técnic. Síntesis. Interpretació i representació gràfica.
Operari/ària d'estampació metàl·lica. Matricer/a. Torner/a, fresador/a o mandrinador/a. Cap de taller mecànic. Preparador/a de maquinària. Ajustador/a operari/ària de màquines eina. Polidor/a de metalls i afilador/a d'eines. Operador/a de màquines per treballar metalls. Operador/a de màquines eina. Operador/a de robots industrials. Treballador/a de fabricació d'eines, mecànic/a, ajustador/a.