Tècnic/a en Instal·lacions Frigorífiques i Clima

Codi: CFPM IM30

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal.lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
  • Mantenidor/a frigorista en processos industrials
  • Instal·lador/a i muntador d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
  • Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
Si es cursa conjuntament amb el cicle d'instal·lacions de producció de calor, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). Amb aquesta titulació també s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.