Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Codi: EE10

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Automatismes industrials. Electrònica. Electrotècnia. Instal·lacions elèctriques interiors. Instal·lacions de distribució. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. Instal·lacions domòtiques. Instal·lacions solars fotovoltaiques. Màquines elèctriques. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Instal·lacions elèctriques especials. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.
Muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors. Tècnic/a d'il·luminació. Tècnic/a en instal·lacions i manteniment de sistemes domòtics en edificació. Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis. Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics. Instal­lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics. Reparador/a d'electrodomèstics. Electricista de construcció. Electricista de manteniment. Muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.