Tècnic/a en Gestió Administrativa

Codi: CFPM AG10

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per intervenir operativament, d'acord amb les normes de seguretat, en emergències que han estat provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com urbà, portant a terme les activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d'aigua i substàncies nuclears, biològiques i químiques, entre d'altres), el rescat, el salvament i l'atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació d'emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i eines d'intervenció; també per organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat, i contribuir a la divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria d'inspecció i plans d'autoprotecció d'edificis i instal·lacions industrials. La durada és de 2.000 hores, que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.