Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

Codi: CFPM TX10

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l'obtenció de productes tèxtils.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • operador o operadora de màquines;
  • classificador o classificadora;
  • tècnic o tècnica en tints tèxtils i desgreixatge tèxtil;
  • acabador o acabadora;
  • tècnic o tècnica d'ennobliment tèxtil;
  • preparador o preparadora de dissolucions per a ennobliment tèxtil;
  • teixidor o teixidora de màquines d'ordir;
  • teixidor o teixidora de punt.