Tècnic/a en Emergències Sanitàries

Codi: SA30

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Manteniment mecànic preventiu del vehicle. Logística sanitària en emergències. Dotació sanitària. Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència. Atenció sanitària especial en situacions d'emergència. Evacuació i trasllat de pacients. Suport psicològic en situacions d'emergència. Plans d'emergències i dispositius de riscos previsibles. Teleemergències. Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball. Anglès tècnic. Síntesi.
Teleassistent/a domiciliari/ària. Infermer/a a domicili. Mediador/a sociosanitari/ària. Tècnic/a en transport sanitari. Tècnic/a en emergències sanitàries. Operador/a de teleassistència. Operador/a de centres de coordinació d'urgències i emergències.