Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Terrisseria

Codi: CFAM CE10

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar objectes ceràmics i de fang cuit i verificar la qualitat del producte. Tenen una durada de 1.600 hores (1.485 en un centre educatiu i 115 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Terrisseria (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a
  • processos de fabricació, control i verificació del producte en l’elaboració d’objectes ceràmics;
  • interpretació i selecció de projectes de terrisseria;
  • preparació de matèries per a l’elaboració, la manipulació i l’acabat de peces;
  • formes repetides i seriades;
  • control de l’assecatge de peces, i
  • manteniment de l’equipament tècnic.