Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas

Codi: PFI EE02

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 1000H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.